mhk

Regulamin - Wieża Ratuszowa

Regulamin zwiedzania Wieży Ratuszowej, oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

1. Godziny otwarcia obiektu:
- w sezonie zimowym – zamknięte
- w sezonie letnim (od kwietnia do października) – od poniedziałku do niedzieli, od 10.30 do 18.00

2. Dokładne daty otwarcia i zamknięcia obiektu dla zwiedzających w danym roku kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej www.mhk.pl analogicznie w terminie do 1 marca i 1 września.

3. Wieżę Ratuszową można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy
i przewodnikiem lub pilotem).

5. Zwiedzanie obiektu możliwe jest po zakupieniu biletów w kasie muzealnej zgodnie
z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie www.mhk.pl (wraz z wykazem osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu do Wieży Ratuszowej).

6. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne mogą wykupić usługę przewodnicką, która realizowana jest przez przewodnika wyznaczonego przez Muzeum.

7. Rezerwacja przewodnika dla grup lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na
3 dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.mhk.pl lub w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (Sukiennice, Rynek Główny 1).

8. Czas oczekiwania przewodnika na grupę lub indywidualnych zwiedzających wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za niewykorzystanie rezerwacji.

9. W wypadku niewykorzystania lub rezygnacji z rezerwacji usługi przewodnickiej i braku zawiadomienia o powyższym co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.

10.  Dyrektor Muzeum ma prawo, po rozpatrzeniu odwołania od zastosowania kary umownej, podjąć decyzję o uchyleniu tej kary. Odwołanie należy kierować do Dyrektora MHK
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o nałożeniu kary.

11.  W związku z przepisami przeciwpożarowymi liczba osób jednocześnie przebywających w obiekcie jest ograniczona. W przypadku zwiększonej frekwencji zwiedzających pracownik Muzeum uprawniony jest do czasowego wstrzymania wejść na Wieżę Ratuszową.

12.  W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście do obiektu pierwszeństwo przysługuje grupie, która wykupiła usługę przewodnicką.

13.  Czas zwiedzania obiektu z przewodnikiem to ok. 60 min.

14.  Wieżę Ratuszową należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

15.  Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.

16.  Ostatnie wejście do Wieży Ratuszowej następuje:

  • 60 min przed zamknięciem – dla zwiedzających, którzy wykupili usługę przewodnicką
  • 30 minut przed zamknięciem – dla zwiedzających indywidualnie.

17.  W obiekcie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.

18.  Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

19.Zabronione jest wnoszenie do obiektu:
- broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
- materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
- zwierząt.

20. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających nie przestrzegających niniejszego regulaminu.

21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl lub edukacja@mhk.pl.

22. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012 r.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM