mhk

Regulamin - Stara Synagoga

Regulamin zwiedzania wystawy stałej
„Dzieje i Kultura Żydów” w Starej Synagodze, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 1. Wystawę stałą „Dzieje i Kultura Żydów krakowskich” w Starej Synagodze można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 i mniej niż 10 osób (łącznie   
  z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 3. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl) rezerwacji przewodnickiej (rezerwacji przewodnika, którego wyznacza Muzeum, należy dokonać  co najmniej 4 dni przed terminem zwiedzania).
 4. Pierwszeństwo wejścia na wystawę mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 5. Organizacja zwiedzania Muzeum w  poniedziałki:
  a/ wstęp na wystawę jest bezpłatny
  b/ wstęp bezpłatny na wystawę mają także grupy zorganizowane, ponoszą jednak koszt usługi przewodnickiej w przypadku zarezerwowania takiej usługi w Muzeum.
 6. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie                    z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
 7. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.mhk.pl.
 8. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych  korzystających z usługi przewodnickiej wynosi ok. 60 min.
 9. Ostatnie wejście na wystawę osób indywidualnych i grup zorganizowanych bez usługi przewodnickiej następuje 30 min. przed jej zamknięciem,  natomiast w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających z przewodnikiem - do 60 min. przed jej zamknięciem.
 10. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 12. W wypadku niewykorzystania rezerwacji przez grupy zorganizowane lub zwiedzających  zamawiających usługę przewodnicką w zarezerwowanym terminie co najmniej na 4 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
 13. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz ilości osób przebywających jednorazowo na wystawie.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 15. Na wystawie stałej obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych
  i statywów.
 16. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 17. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się   w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 18. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
  •    broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  •    materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  •    zwierząt
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod                              nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
 19. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2012r.Deklaracja dostępności

Copyright © 2021 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM