mhk

Regulamin - Rydlowka

REGULAMIN ZWIEDZANIA
WYSTAWY STAŁEJ W RYDLÓWCE
 
 
§ 1
Definicje
 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
a) Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35,
b) Rydlówka – fila oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dom pod Krzyżem, z siedzibą w Krakowie, ul. Włodzimierza Tetmajera 28,
c) wystawa stała – wystawa prezentowana w Rydlówce,
d) zwiedzający indywidualnie – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci i ich opiekunów) 
w liczbie łącznie nie przekraczającej 8 osób, 
e) grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 9 do max. 24 osób, wliczając w to opiekunów grupy i pilota, 
f) zwiedzający – zwiedzający indywidulani oraz grupy zorganizowane,
g) Regulamin – Regulamin zwiedzania wystawy stałej w Rydlówce,
h) System -  system internetowej rezerwacji biletów na Wystawę, dostępny na stronie www.bilety.mhk.pl.
 
§ 2
Dni i godziny otwarcia wystawy stałej w Rydlówce. 
Czas zwiedzania
 
1. Wystawę stałą w Rydlówce można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Wystawa stała jest czynna dla zwiedzających od wtorku do soboty, w godzinach 9.30 - 17.00. 
W niedziele i poniedziałki wystawa stała jest zamknięta.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia oraz do czasowego wyłączania ze zwiedzania części wystawy stałej.
4. Dniem wolnego wstępu na wystawę stałą jest wtorek.
5. Do wstępu bezpłatnego lub wstępu ze zniżką uprawnione są osoby lub grupy osób wymienione w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 24/2015 z dnia 02.04.2015 r.
6. Czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 45 minut.
7. Ostatnie wejście na wystawę stałą przez zwiedzających indywidualnie może nastąpić najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem, a przez grupę zorganizowaną – na 60 minut przez zamknięciem.
 
§ 3
Zakup biletów przez zwiedzających
 
1. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu w cenie ustalonej 
w obowiązującym w Rydlówce cenniku.
2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
3. Bilety na wystawę mogą zostać zarezerwowane w Systemie, na stronie www.bilety.mhk.pl.
4. Zwiedzający indywidualni nie muszą dokonywać wcześniejszej rezerwacji zwiedzania, 
z zastrzeżeniem §  4 ust. 3 Regulaminu.
5. W związku z faktem, że na terenie wystawy nie może przebywać jednocześnie więcej niż 40 osób, niedokonanie rezerwacji w Systemie może oznaczać brak możliwości zwiedzania w wybranej przez siebie godzinie lub dniu.
 
 
§ 4
Zwiedzanie z przewodnikiem
 
1. Grupy zorganizowane mają możliwość wykupienia usługi przewodnickiej. 
2. Zwiedzający indywidualni mogą za dodatkową opłatą zarezerwować usługę przewodnicką zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub zwiedzających indywidualnych odbywa się najpóźniej na cztery dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mhk.pl, zgodnie z zamieszczoną na niej procedurą lub bezpośrednio 
w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (COZ) lub też drogą mailową, za pośrednictwem adresu info@mhk.pl.
4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny na którą dokonana była rezerwacja. Upływie tego czasu Muzeum zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia grupy 
i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 
§ 5
Obowiązek odwołania rezerwacji
 
1. Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
2. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej cztery dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@mhk.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.
 
§ 6
Konsekwencje nieodwołania rezerwacji
 
1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361. 
2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
 
 
§ 7
Porządek zwiedzania
 
1. Wystawę stałą może zwiedzać jednocześnie maksymalnie 40 osób. 
2. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
a. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów ostrych, długich lub innych mogących zostać uznane przez pracowników Muzeum za potencjalnie niebezpieczne,
b. materiałów wybuchowych, chemicznych, łatwopalnych, toksycznych,
c. długich parasoli,
d. plecaków i dużego bagażu,
e. zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych,
f. żywności i napojów.
3. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
4. Na wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
5. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
6. Zwiedzający indywidualni lub grupy zorganizowane mogą skorzystać z bezpłatnej szatni, przy czym Muzeum zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione w szatni.
7. Zabrania się wstępu do Rydlówki i na teren przyległy do Rydlówki osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów lub innych zwiedzających, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
8. Zabrania się śmiecenia, hałasowania oraz zakłócania porządku publicznego na terenie wokół Rydlówki.  
9. Zabrania się poruszania po terenie wokół Rydlówki poza ustalonymi ścieżkami dojścia do Rydlówki, a zwłaszcza po terenie należącym do osób prywatnych.
10. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Rydlówki. 
 
§ 8
Sankcje porządkowe
 
Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz zwiedzających indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących zapisy niniejszego Regulaminu.
 
§ 9
Pozostałe uregulowania
 
1. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Rydlówki można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną poprzez adres: info@mhk.pl.
2. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających. Deklaracja dostępności

Copyright © 2020 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM