mhk

Regulamin - Muzeum PRL-u

Regulamin

zwiedzania wystaw czasowych

w Muzeum PRL-u (w organizacji)

 

§1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Muzeum PRl-u (w organizacji) z siedzibą w Krakowie, os. Centrum E1,
 2. Wystawa – wystawy czasowe organizowane w Muzeum,
 3. Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nieprzekraczającej 10,
 4. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 11 do max. 20, wliczając opiekunów grupy i pilota.
 5. Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane,
 6. System – System internetowej rezerwacji biletów na Wystawę dostępny na stronie  http://www.mhk.pl/rezerwacjabiletow

 

§2

Dni  i godziny otwarcia Wystawy. Czas zwiedzania

 1. Wystawę można zwiedzać jako turysta indywidualny lub w grupach zorganizowanych
  w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej: mprl.pl
 2. W godzinach otwarcia wejścia na Wystawę odbywają się co 15 minut, a jednorazowo
  na Wystawę może wejść nie więcej niż 30 osób zwiedzających.
 3. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych wynosi szacunkowo około 45 minut .
 4. Ostatnia grupa zorganizowana jest wpuszczana na Wystawę 45 minut przed jej zamknięciem, a ostatni turyści indywidualni - na 30 minut przed zamknięciem Wystawy.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia
  ze zwiedzania części wystawy w uzasadnionych przypadkach

 

§3

Zakup biletów

 1. Na Wystawie obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
 2. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie
  z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: mprl.pl
 3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie ich wcześniejszej rezerwacji
  w  Systemie internetowej rezerwacji biletów.
 4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji
  za pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg. stawek określonych
  w poczynionej rezerwacji.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

 

 

§4

Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum.
 2. Turyści indywidualni, którzy zarezerwują więcej niż 10 miejsc na jedną godzinę zwiedzania, zobowiązani są do zarezerwowania i wykupienia usługi przewodnika.
 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej mhk.pl/rezerwacjabiletow. lub bezpośrednio w siedzibie Muzeum
 4. Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownego pozwolenia wydanego przez Muzeum. Pozwolenie takie przewodnik może uzyskać po uprzednim zaliczeniu szkolenia organizowanego przez Muzeum i otrzymaniu stosownego certyfikatu.
 5. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji.
  Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu..

 

§5

Zwiedzanie bez przewodnika

Turyści indywidualni mogą zwiedzać wystawę bez przewodnika, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

§6

Obowiązek odwołania rezerwacji

Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika, a także grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania  na zasadach określonych w § 4 ust. 4 - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić
o tym fakcie Muzeum.

Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania, telefonicznie pod numerem +48 12 446 78 21 wew. 31  lub pocztą elektroniczną na adres : zwiedzanie@mprl.pl.

 

§7

Konsekwencje nieodwołania rezerwacji

 1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w  § 6 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum  karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na konto bankowe Muzeum nr  19 1240 4650 1111 0010 5140 2223.
 2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo
  w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji, wnieść odwołanie od decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie
  do Muzeum PRL-u (w organizacji), Kraków, Os. Centrum E 1. Ostateczną decyzję
  w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Zarządca Muzeum lub osoby przez niego upoważnione. 

 

 

§8

Porządek zwiedzania

 1. Zwiedzający wchodzą na wystawę zgodnie z godziną wejścia podaną na bilecie. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, których spóźnienie przekracza 15 minut.
 2. Przed wejściem na Wystawę zwiedzający obowiązani są skorzystać z bezpłatnej Szatni.
 3. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
  1. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  3. długich parasoli,
  4. plecaków i dużego bagażu,
  5. zwierząt.
 4. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 5. Na Wystawie zabronione jest przekraczanie wyznaczonych stref zwiedzania.
 6. Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na ekspozycję.
 7. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów
  oraz zakaz filmowania.
 8. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 9. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób,
  który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania,, a także  naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

§9

Sankcje porządkowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej
  oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 2. Za zniszczenie lub zgubienie bloczka z szatni lub klucza do szafki pobierana jest
  od zwiedzających opłata w wysokości 20 zł.

 

§10

Pozostałe uregulowania

 1. Dodatkowe informacje na temat Wystawy można uzyskać pod adresem e-mail: zwiedzanie@mprl.pl lub pod numerem telefonu 012 446 78 21.
 2. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM