mhk

Regulamin - Kamienica Hipolitów

Regulamin zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych
„Mieszczański dom” w kamienicy Hipolitów, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa


 1. Wystawę stałą i wystawy czasowe w „Domu Mieszczańskim” - Kamienicy Hipolitów można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i mniej niż 10 osób (łącznie   
  z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 3. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl) rezerwacji przewodnickiej (rezerwacji przewodnika, którego wyznacza Muzeum, należy dokonać  co najmniej 3 dni przed terminem zwiedzania).
 4. Pierwszeństwo wejścia na wystawę stałą i czasową mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 5. Organizacja zwiedzania Muzeum w  środy:
  a/ wstęp na wystawę jest bezpłatny
  b/ wstęp bezpłatny na wystawę mają także grupy zorganizowane, ponoszą jednak koszt usługi przewodnickiej w przypadku zarezerwowania takiej usługi w Muzeum.
 6. Przed wejściem na wystawę stałą i czasową należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
 7. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.mhk.pl.
 8. Czas zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych dla grup zorganizowanych korzystających z usługi przewodnickiej wynosi ok. 60 min.
 9. Ostatnie wejście na wystawę stałą i czasową osób indywidualnych i grup zorganizowanych bez usługi przewodnickiej następuje 30 min. przed jej zamknięciem,  natomiast
  w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających
  z przewodnikiem - do 60 min. przed jej zamknięciem.
 10. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 12. W wypadku niewykorzystania rezerwacji przez grupy zorganizowane lub zwiedzających  zamawiających usługę przewodnicką w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
 13. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz ilości osób przebywających jednorazowo na wystawie.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 15. Na wystawie stałej i wystawach czasowych obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.
 16. Na wystawie stałej i wystawach  czasowych nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 17. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 18. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
  •    broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  •    materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod                              nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
 19. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012r.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM