mhk

Regulamin - Fabryka Schindlera

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

wystawy stałej „Kraków - czas okupacji 1939-1945”
w Oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera

 

 • 1

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera,
 2. Wystawa – wystawa stała, „Kraków - czas okupacji 1939-1945”,
 3. Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie przekraczającej 14,
 4. Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max.26, wliczając opiekunów grupy i pilota.
 5. Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane,
 6. System – System internetowej rezerwacji biletów na Wystawę dostępny na stronie www.bilety.mhk.pl

 

 • 2

Dni i godziny otwarcia Wystawy. Czas zwiedzania

 

 1. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. W sezonie zimowym (listopad-marzec) Muzeum jest czynne: - w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00; od wtorku do niedzieli od godz. 10:00 do 18:00
 3. W sezonie letnim (kwiecień –październik) Muzeum jest czynne: - w poniedziałki od godz. 10:00
  do 16:00, a od wtorku do niedzieli od godz. 09:00 do 20:00
 4. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  w sezonie letnim Muzeum jest czynne  od 10.00 do 14.00 .
 5. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych wynosi około 90 minut
 6. Ostatnie wejście na wystawę następuje najpóźniej na 90 min. przed jej zamknięciem.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia
  ze zwiedzania części wystawy.
 • 3

Zakup biletów

 

 1. Na Wystawie obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
 2. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie
  z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum. Aktualny cennik znajduje się na stronie: http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera
 3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie ich wcześniejszej rezerwacji
  w Systemie internetowej rezerwacji biletów.
 4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek określonych w poczynionej rezerwacji, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 6. W poniedziałki wstęp na Wystawę jest bezpłatny, za okazaniem pobranego z Kasy bezpłatnego biletu. Grupom zorganizowanym w poniedziałki przysługuje bezpłatny wstęp na Wystawę, natomiast obowiązane są one uiścić koszt usługi przewodnickiej.
 7. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 24/2015 z dnia 02.04.2015 r.

 

 • 4

Zwiedzanie z przewodnikiem

 

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający
  do oprowadzania w Muzeum.
 2. Turyści indywidualni mogą za dodatkową opłata wykupić usługę przewodnicką zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu.
 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mhk.pl, zgodnie z zamieszczoną na niej procedurą lub bezpośrednio
  w Centrum Obsługi Zwiedzających (COZ) lub też drogą mailową na adres info@mhk.pl
 4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

 

 • 5

Obowiązek odwołania rezerwacji

 

 1. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
 2. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@mhk.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

 

 • 6

Konsekwencje nie odwołania rezerwacji

 

 1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na rachunek bankowy MHK nr konta 83 1240 4722 1111 0000 4858 1895.
 2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

 

 • 7

Porządek zwiedzania

 

 1. Zwiedzający wchodzą na wystawę zgodnie z godziną wejścia podaną na bilecie. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, których czas spóźnienia przekracza 15 minut.
 2. Przed wejściem na Wystawę zwiedzający obowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.
 3. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
  1. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  2. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  3. długich parasoli,
  4. plecaków i dużego bagażu,
  5. zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych
 4. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 5. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
 6. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 7. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 9. Zalecany wstęp na Wystawę dla młodzieży od lat 14, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko
  z  rodzicami lub opiekunami
 10. Wewnątrz instalacji rzeźbiarskiej w „Gabinecie Oscara Schindlera” nie może jednorazowo przebywać więcej niż 10 osób.

 

 • 8

Sankcje porządkowe

 

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
 2. Za zniszczenie lub zagubienie emaliowanego bloczka z szatni pobierana jest od zwiedzających opłata w wysokości 70,00 zł za każdy z bloczków, płatna bezpośrednio w Kasie Oddziału.

 

 • 9

Pozostałe uregulowania

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00
  do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl lub też fabrykaschindlera@mhk.pl
 2. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM