mhk

Regulamin - Barbakan i Mury Obronne

Regulamin zwiedzania trasy turystycznej Barbakan – Mury Obronne, oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 1. Godziny otwarcia obiektów:
  • w sezonie zimowym – zamknięte
  • w sezonie letnim (od kwietnia do października) – od poniedziałku do niedzieli, od 10.30 do 18.00
 2. Dokładne daty otwarcia i zamknięcia obiektów dla zwiedzających w danym roku kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej www.mhk.pl analogicznie w terminie do 1 marca i 1 września.
 3. Obiekty można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i przewodnikiem lub pilotem).
 5. Zwiedzanie obiektów możliwe jest po zakupieniu wspólnego biletu uprawniającego do wstępu do Barbakanu i na Mury Obronne. Bilety można nabyć w kasach muzealnych tych obiektów zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie www.mhk.pl (wraz z wykazem osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu do Muzeum).
 6. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne mogą wykupić usługę przewodnicką, która realizowana jest przez przewodnika wyznaczonego przez Muzeum po trasie turystycznej Barbakan – Mury Obronne.
 7. Rezerwacja przewodnika dla grup lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.mhk.pl lub w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (Sukiennice, Rynek Główny 1).
 8. Czas oczekiwania przewodnika na grupę lub indywidualnych zwiedzających wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za niewykorzystanie rezerwacji.
 9. W wypadku niewykorzystania lub rezygnacji z rezerwacji usługi przewodnickiej i braku zawiadomienia o powyższym co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
 10. Dyrektor Muzeum ma prawo, po rozpatrzeniu odwołania od zastosowania kary umownej, podjąć decyzję o uchyleniu tej kary. Odwołanie należy kierować do Dyrektora MHK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o nałożeniu kary.
 11. W przypadku zwiększonej frekwencji zwiedzających i w związku z ograniczoną przestrzenią pracownik Muzeum jest uprawniony do czasowego wstrzymania wejść na Mury Obronne.
 12. W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście na Mury Obronne pierwszeństwo przysługuje grupie, która wykupiła usługę przewodnicką.
 13. Czas zwiedzania trasy turystycznej z przewodnikiem to ok. 60 min.
 14. Barbakan i Mury Obronne należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 16. Ostatnie wejście do pierwszego z obiektów na trasie turystycznej następuje:
  • 60 min przed zamknięciem – dla zwiedzających, którzy wykupili usługę przewodnicką
  • 30 minut przed zamknięciem – dla zwiedzających indywidualnie.
 17. W obiektach nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 18. Zabrania się wstępu do obiektów osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 19. Zabronione jest wnoszenie do obiektów:
  • broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  • zwierząt.
 20. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oraz wyproszenia z obiektów zwiedzających nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl lub edukacja@mhk.pl.
 22. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2012 r.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM