mhk

Regulamin - Apteka pod Orłem

Regulamin zwiedzania wystawy stałej
„Apteka w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa


 1. Wystawę stałą „Apteka w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i nie mniej niż 10 osób (łącznie                    z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 3. Osoby indywidualnie i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl rezerwacji przewodnickiej (wymagana rezerwacja przewodnika, wyznaczonego przez muzeum min.
  3 dni przed terminem zwiedzania).
 4. Pierwszeństwo wejścia na wystawę mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 5. Organizacja zwiedzania Muzeum w  poniedziałki:
  a/ wstęp na wystawę jest wolny
  b/ grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej ponoszą jej koszt.
 6. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie                    z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
 7. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.mhk.pl.
 8. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych  korzystających z usługi przewodnickiej wynosi ok. 60 min.
 9. Ostatnie wejście na wystawę dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych bez usługi przewodnickiej następuje 30 min. przed jej zamknięciem,  natomiast w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających z przewodnikiem następuje do 60 min. przed zamknięciem.
 10. Zalecany wstęp dla młodzieży od lat 13, młodsze dzieci mogą zwiedzać wystawę tylko      
  z  rodzicami lub opiekunami.
 11. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 13. W wypadku, niewykorzystania przez grupy zorganizowane lub zwiedzających  zamawiających usługę przewodnicką, rezerwacji lub braku zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania lub usługi przewodnickiej, w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
 14. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz ilości osób przebywających jednorazowo na wystawie.
 15. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 16. Na wystawie stałej obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych
  i statywów.
 17. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 18. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się   w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 19. Zabronione jest wnoszenia na wystawę:
  •    broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  •    materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  •    zwierząt
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod                              nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
 20. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2012r.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM