mhk

Regulamin sprzedaży internetowej biletów

Regulamin sprzedaży internetowej biletów

w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

 

 1. POJĘCIA

1.1. „Muzeum” – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miejska Kraków  pod numerem 37, posiadające NIP: 6762562544, REGON: 382698540.

1.2. „Regulamin” – Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

1.3. „System” – iKSORIS, system rezerwacji i sprzedaży biletów poprzez stronę internetową.

1.4. „Strona” – Strona internetowa: https://bilety.mhk.pl/ , służąca do sprzedaży biletów przez System.

1.5. „Kupujący” – każda osoba korzystająca z Systemu, zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inna jednostka organizacyjna dokonująca zakupu.

1.6. „Bilet na ekspozycję” – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji w poszczególnych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum, kupowany za pośrednictwem Systemu.

1.7. „Bilet na wydarzenie stacjonarne” – bilet wstępu na wydarzenie stacjonarne organizowane przez Muzeum, kupowany za pośrednictwem Systemu,

1.8. „Bilet  na wydarzenie online” – bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Muzeum online, kupowany za pośrednictwem Systemu,

1.9. „Bilety” – bilety, o których mowa w pkt. 1.6., 1.7., 1.8 Regulaminu.

1.8. „Strona płatności" – strona internetowa, administrowana przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 72, NIP: 6342661860,  REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście  w  Krakowie,  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej Biletów z wykorzystaniem Systemu sprzedaży internetowej przez Muzeum.

2.2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Muzeum.

2.3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:

2.4.1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet

2.4.2. skrzynka poczty elektronicznej

2.4.3. konto bankowe z dostępem do Internetu

 

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności przez Kupującego:

3.1.1. wybór oddziału/filii i ekspozycji, którą chce zwiedzić Kupujący lub odpowiednio wydarzenia stacjonarnego, wydarzenia online, w którym chce uczestniczyć, a także rodzaju i ilości Biletów

3.1.2. poprawne wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia.

3.1.3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia

3.1.4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminu zwiedzania danego oddziału/filii/ekspozycji lub regulaminu uczestniczenia w danym wydarzeniu stacjonarnym/ wydarzeniu online, jeśli taki został ustalony

3.1.5. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Systemie,

3.1.6. przejście do Strony płatności.

3.2. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.3. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości Biletów dostępnych w ramach jednego zamówienia.

3.4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia

 

 1. OPŁATA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Kupujący zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie do trzech godzin od chwili otrzymania powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.

4.2. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez Stronę płatności.

4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.

4.4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.

4.5. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.

4.6. Zaznaczając opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Muzeum do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.

4.7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

4.8. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu Dotpay.

4.9. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.

4.10. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

4.11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Muzeum będzie  honorować wyłącznie Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.

4.12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.

4.13. Sprzedaż Biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku, z czym Kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.

4.14. Bilet  na ekspozycję można kupić najpóźniej w dniu zwiedzania na 90 minut przed zamknięciem danej wystawy w Muzeum.

4.15 Bilet na wydarzenia stacjonarne można kupić najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, do godziny 16.00. Bilet na wydarzenia online  można kupić najpóźniej godzinę przed danym wydarzeniem.

 

 1. BILETY

5.1. Ceny biletów określa cennik Muzeum. Muzeum publikuje ceny biletów na swojej stronie internetowej: http://muzumkrakowa.pl/

5.2. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny zakupu każdego Biletu on-line  doliczana jest jednorazowa prowizja w wysokości 3% ceny zamówionych biletów.

5.3. System umożliwia zakup wybranych Biletów z cennika Muzeum.

5.4. Brak możliwości zakupu biletu na ekspozycję za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasach oddziałów Muzeum.

5.5. Bilet na wydarzenia stacjonarne można zakupić poprzez System lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających (Kraków, Rynek Główny 1). Brak możliwości zakupu biletu  na wydarzenia stacjonarne za pośrednictwem Systemu jest jednoznaczny z brakiem możliwości zakupu biletów w COZ.

5.6. Na Bilecie określony jest termin jego ważności -  rozumiany jako data i godzina wejścia na daną wystawę albo odpowiednio, jako data i godzina rozpoczęcia wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online.

5.7. Termin ważności Biletów na ekspozycję zakupionych w kasach oddziałów może się różnić od terminu ważności Biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu.

5.8. Realizacja biletu na ekspozycje i biletu na wydarzenia stacjonarne następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu na  wystawę lub na wydarzenie. Kupujący może wydrukować Bilety lub okazać je na urządzeniu elektronicznym.

5.9. Osoby, które zakupiły ulgowe bilety na eskpozycje lub na wydarzenie, zobowiązane są w dniu wizyty okazać pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki.

5.10. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

5.11. Bilety ulgowe lub bezpłatne przysługują osobom wskazanym w art. 3a ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 902) za okazaniem stosownych dokumentów, a także osobom korzystającym z innych ulg wynikających z przepisów prawa.

5.12. Zakup biletu na wydarzenie stacjonarne wraz ze zniżką przysługującą posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKR N) możliwy do zrealizowania jest tylko w Centrum Obsługi Zwiedzających.

5.13. Bilet na wydarzenia online:

5.13.1.Zajęcia online realizowane przez Muzeum odbywają się na platformach do zdalnej komunikacji (np. ZOOM, Microsoft Teams).

5.13.2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący na wskazany adres mailowy otrzyma bilet na wydarzenie online, zawierający indywidualny kod dostępu umożliwiający uczestnictwo w tym wydarzeniu. W dniu wydarzenia online, 30 minut przed jego rozpoczęciem, Kupujący powinien wprowadzić przedmiotowy kod na stronie, do której link znajduje się na bilecie.

5.13.3.W wydarzeniach online mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które zakupiły bilet (jeden bilet na jednego uczestnika). Link i kod dostępu do spotkania nie może być przekazywany osobom trzecim.

5.13.4. W związku z brakiem możliwości weryfikacji dokumentów uprawniających do ulgi przysługującej posiadaczom Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem ustala się, że ulga ta nie obowiązuje w stosunku do działań realizowanych przez Muzeum online.

 

 1. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl, nr tel:. 12 619-23-02.

6.2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, tel. 885 288 000, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.

6.3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Muzeum w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży Biletów.  Administrator przetwarza dane osobowe korzystających z systemu sprzedaży on-line obejmujące: imię i nazwisko, nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, adres prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej; numer rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL.

6.4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania internetowego zakupu Biletów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

6.6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.

6.7. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.8. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.

6.9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.10. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wykonania umowy sprzedaży Biletów oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, jednak nie krócej niż przez okres czasu archiwizowania dokumentacji związanej z umową, wynikający z ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

6.11. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

6.12. Za osobną zgodą, dane osobowe Kupującego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania newslettera Muzeum oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

6.13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Kupującego  wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System, na adres e-mail wskazany w trakcie wypełniania  Formularza zamówienia lub zakładania Konta Użytkownika.

6.14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.15. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed utratą danych (kopie bezpieczeństwa) oraz przed nieuprawnionym dostępem systemami antywłamaniowymi;
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

 1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy info@muzeumkrakowa.pl

7.2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:

7.2.1. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja

7.2.2. przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy

7.2.3. imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu

7.2.4. adres e-mail

7.2.5. numer telefonu.

7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności Dotpay. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności Dotpay i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.

7.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Muzeum zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

7.5. Muzeum rozpatrzy reklamację niezwłocznie i zawiadomi składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia - w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym Muzeum zawiadomi składającego reklamację.

7.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu kolejny bilet na tą samą wystawę lub wydarzenie lub zwrot wpłaconych środków w zależności od wyboru składającego reklamację. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

7.7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

 1. ZWROTY

8.1. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (tj. zawierająca z Muzeum umowę o świadczenie usługi zwiedzania ekspozycji niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową), która zawarła umowę o świadczenie przez Muzeum usługi zwiedzania wystawy poprzez zakup biletu wstępu na daną wystawę (wraz z ewentualnym zakupem usługi przewodnickiej), biletu na wydarzenie stacjonarne lub wydarzenie online za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów on-line (umowa na odległość), może w terminie 14 dni od dnia zawarcia (tj. od dnia zakupu biletu wstępu na ekspozycję), nie później jednak niż przed terminem zwiedzania lub realizacji wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 8.4.

8.2. Kupujący - osoba fizyczna nieposiadająca statusu konsumenta, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie przez Muzeum usługi zwiedzania  wystawy poprzez zakup biletów wstępu na daną wystawę (wraz z ewentualną opłatą za przewodnika), biletu na wydarzenie stacjonarne lub wydarzenie online za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów on-line, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zakupu biletów wstępu na wystawę wraz z ewentualną opłatą za przewodnika), nie później jednak niż na 3 dni przed zakupionym terminem zwiedzania lub realizacji wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

8.3. Odstąpienie od umowy i zwrot biletów powinien być zgłoszony drogą elektroniczną na adres mailowy: info@muzeumkrakowa.pl. W treści zgłoszenia Kupujący powinien podać:

8.3.1. numer zamówienia

8.3.2. imię i nazwisko lub nazwę firmy

8.3.3. adres e-mail

8.3.4. numer telefonu

8.4. Odstąpienie od umowy i zwrot środków możliwy jest tylko dla zamówień, dla których żaden z zakupionych biletów nie został zrealizowany oraz nie upłynął termin ich realizacji, a dla zamówień, w których zakupiono także usługę przewodnicką odstąpienie winno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania. W przypadku nieodstąpienia w terminie 3 dni za rezerwację obejmującą usługę przewodnicką Muzeum ma prawo naliczyć karę umowną w kwocie 100,00 zł brutto  za każdą nieodwołaną  lub zbyt późno odwołaną rezerwację i obciążyć nią Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na zapłatę przedmiotowej kary, w tym na potrącenie kary z kwoty, która będzie mu zwracana tytułem odstąpienia. Kara umowna związana jest z faktem, że Muzeum korzysta z usług zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi przewodnickie i w przypadku nieodwołania zamówionego zwiedzania w terminie najpóźniej 3 dni przed zwiedzaniem, obciążane jest opłatą.

8.5. Muzeum zobowiązane jest udzielić odpowiedzi w sprawie w terminie 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

8.6. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego zostały opłacone bilety lub na konto wskazane przez Kupującego. Zwrotowi nie podlega prowizja, o której mowa w pkt. 5.2. na co Kupujący wyraża zgodę.

8.7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

8.8. Zakupione Bilety nie podlegają wymianie na inne bilety lub na inny termin.

 

 1. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.

9.2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.

9.3. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić, czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych oddziałów/ filii/ wystaw dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: http://muzumkrakowa.pl/

9.4. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów.

9.5. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej Biletów w dowolnej chwili z przyczyn losowych lub technicznych.

9.6. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia ekspozycji dla zwiedzających oraz odwołania wydarzenia stacjonarnego lub wydarzenia online. W takich przypadkach Kupującemu przysługuje zwrot kosztu zakupu Biletów.

9.7. W trakcie zwiedzania ekspozycji zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zwiedzania obowiązujących na poszczególnych wystawach, dostępnych na stronie www.muzeumkrakowa.pl., a w przypadku uczestniczenia w wydarzeniach stacjonarnych lub wydarzeniach online – także regulaminów ustalonych dla tych wydarzeń. W przypadku złamania zasad regulaminów, pracownicy Muzeum mają prawo wyprosić zwiedzającego z terenu danej placówki, a w przypadku wydarzenia online - odłączyć od niego Kupującego. W takich przypadkach koszty Biletu nie są zwracane Kupującemu.

9.8. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.10. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.

9.11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

9.12. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeumkrakowa.pl.

9.13. Regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2020 r.

PowrótDeklaracja dostępności

Copyright © 2024 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM